Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Zbořený Kostelec


Začátek parkoviště pod hradem Zbořený Kostelec
Konec hrad Zbořený Kostelec
Délka 0,75 km
Počet zastávek 5
Zaměření přírodní rezervace Čížov a historie hradu Zbořený Kostelec
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední
Doba prohlídky 1 hodina
Značení turistické značky a tabule
Průvodce Posázaví
Doba návštěvy za sněhu nevhodné
Mapa Posázaví
Poznámky
Správce stezky ČSOP 02/09 ZO Vlašim
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Benešov
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránky


Vysoký nárazový břeh Sázavy proti obci Zbořený Kostelec byl v r. 1990 vyhlášen přírodní rezervací Čížov. Skalní podloží je tvořené proterozoickými břidlicemi a drobami, které zde tvoří odsypy a sutě. Terén je členitý - od suchých skal po vlhké údolí Kamenického potoka. Tomu odpovídají i rostlinná společenstva. Najdeme zde step, doubravu, květnatou lučinu i mokřadní olšinu. Několik smrků u Kamenického potoka představuje pravděpodobně zbytek místní posázavské populace smrku. Z ptáků se zde můžeme setkat s holubem doupňákem, datlem černým a je odtud udáván i výskyt výra velkého.

Na ostrohu nad ústím potoka do Sázavy byl vystavěn hrad. Nevíme, kdy a kým byl hrad založen - možná byl zakladatelem Václav II. Hrad byl královským majetkem, byl ale vícekrát po sobě dán do zástavy. Později se zde vystřídala řada majitelů. V roce 1443 koupil hrad Kuneš Rozkoš z Dubé, vnuk Jana Žižky z Trocnova. Jako odpůrce Jiřího z Poděbrad se snažil škodit (a také si přitom přijít na své). Podnikal loupeživé výpravy do širokého okolí. Nezůstalo to bez následků - v roce 1499 byl Kostelec obléhán, ale bez úspěchu. O rok později se obléhání opakovalo a Kostelec byl dobyt. Tak alespoň praví oficiální historie. V Pyšelské kronice je však psáno, že … Pan Jiří, pojav pana Koldu z Náchoda a lid zbrojný, táhli k hradu Kostelci, majíce zprávu, že pan Kuneš Rozkoš na něm má mnoho sudů piva i vína složeného, protož v lese naproti hradu jsou do dnes kamenné terasy, kde měli založená děla. Hrad dobyli, lid na něm zmordovali a kde co bylo vybrali a vyrabovali, vypálili a rozbořili… Jak to bylo doopravdy, se asi nikdy přesně nedovíme, ale Kuneš Rozkoš z Dubé dostal za zabavený hrad a další škody náhradu 1550 kop českých grošů, a to v té době byl velmi slušný majetek.

Opuštěný a vyrabovaný hrad získal Zdeněk ze Šternberka. Ten se stal vůdcem protikrálovské odbojné Jednoty Zelenohorské. V roce 1467 královská vojska dobyla Kostelec a rozbořila jej. Hrad již nikdy nebyl obnoven. Ale - dnes o hrad pečuje řád rytířů bílého kříže, čistí jej, zabezpečuje zdi a vůbec se snaží o to, aby se zde mohly pořádat kulturní akce v důstojném prostředí. Přitom se jedná o "pouhé" občanské sdružení.

Hradní příkop byl původně překlenut téměř 30 m dlouhým mostem Dnes musíme projít pod zbytky věže a dostaneme se do podkovovitého dolního hradu, který chrání horní část hradu. Dole nad soutokem je nápadná okrouhlá hláska. Pokud budeme mít čas, můžeme v okolí vyhledat pozůstatky obléhacích postavení, které se dodnes zachovaly na více místech v okolí hradu.


Parametry naučné stezky (stezka je v přípravě):

Začátek parkoviště u hradu Zbořený Kostelec, konec hrad, délka 0,75 km, 5 zastávek (zatím je pouze základ úvodní tabule)


Doprava:

Autobus č. 339 z Prahy - Budějovické náměstí
Týnec nad Sázavou - autobus a vlak


Turistické trasy:

Červená - z Kamenného Přívozu nebo Poříčí nad Sázavou
Zelená - z Jílového u Prahy


Zajímavosti v okolí

Prosečnice - žulové lomy
Měsíční údolí - soutěska Konopišťského potoka
Poříčí nad Sázavou - románské kostely sv. Havla a sv. Petra a Pavla
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Benesov

Naučné stezky v okresu Benešov:  

Blaník
Konopišťským zámeckým parkem
Velký Blaník
Vlašimským zámeckým parkem
Zbořený Kostelec
Zlatodůl Roudný