Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Stradonické hradiště
Nejsnadnější přístup je od jihu, od obce Zdejcina
Pohled směrem k Berounu


Pohled směrem k jihozápadu

Užovka

Plody hlohu
Stradonické hradiště je pověstné nálezem zlatého pokladu - duhovek, které zde Keltové ukryli. Poklad však přinesl smůlu - celá lokalita byla překopána hledači pokladů. Česká povaha se však nezapřela - v okolí hradiště se rozvinula téměř průmyslová výroba padělků. Území je dnes památkově chráněno a výkopy se nesmí provádět. Část je dnes pole, část pastvinou.

Můžeme získat představu o velikosti hradiště a o jeho opevnění. Z kopce je i nádherný rozhled po okolí. Pokud se rozhodnete toto místo navštívit, je asi nejvhodnější dobou podzim.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Beroun

Naučné stezky v okresu Beroun:  

Brdatka - Talichovo údolí
Geologická stezka
Karlštejn
Koukolova hora - Kotýz
Svatojánský okruh
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Rakovník)
Zlatý kůň

Další zajímavosti:
Amerika
Solvayovy lomy
Z letadla
Stradonická rokle
Stradonické hradiště