Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Pokličky
Pokličky vznikly selektiv-
ním zvětráváním - pevnější,
odolnější vrstva, která
obsahuje limonit kryje méně pevné pískovce.
Pokličky jsou nejznám-
ější výtvory přírody
na Kokořínsku. Mimo ty
známé, kolem kterých vede turistická cesta a naučná
stezka, je i další skupina
pokliček - Jestřebické
pokličky.Přístup na skalní útvar je za-
kázán - chrání se tím skála
i návštěvníci

Pokličky jsou známé skalní útvary v Kokořínském dole. Vede kolem nich naučná stezka, podle informací, které máme ze Správy CHKO České republiky se ruší. Výsledkem je, že návštěvník přijede autem na parkoviště, vystoupí po schodech k Pokličkám, posadí se na lavičku, občerství se, případně se nechá vyfotografovat, aby byla památka na jeho zdatnost, vrátí se k autu a jede dál - nejspíše na hrad Kokořín.

Vytvoření stránek naučné stezky by stálo několik tisíc Kč, úprava značení několik set Kč. Pro sponzora je to levná, dlouhodobá reklama a pro nás naděje na udržení těchto stránek...


Barokní zámek, jehož stavbu započal patrně v 1. čtvrtině 18. století Václav Antonín Chotek, neměl předchůdce. Státní funkce a vzrůst majetku Chotkovi umožnily přistoupit ke stavbě velkorysé koncepce. Zámecké budovy, odstupňované výškově podle osy od jihu k severu, obklopovaly čestný dvůr. Základní architektonické pojetí, i když pozdějšími úpravami pozměněné, zůstalo v podstatě zachováno dodnes. Hlavní zámecká budova má tvar válce, z něho paprskovitě vybíhají čtyři jednopatrová křídla obdélného půdorysu. Zámecký komplex byl dokončen roku 1744 a v roce 1764 rozšířen. Autorem projektu mohl být Fr. M. Kaňka, podle určitých architektonických rysů i J. B. Santini. V roce 1754 se ve Veltrusích konal dvoudenní první veletrh na světě.


Tel./fax : 0205/781144, 781146

Otevřeno:

duben ÚT - NE 09.00 - 16.00
květen - září ÚT - NE 08.00 - 17.00
říjen ÚT - NE 09.00 - 16.00
polední přestávka 12.00 - 13.00
listopad - březen zavřeno


Z čestného dvora vede do 1. patra zámku dvouramenné schodiště s kamennými vázami a sousošími psovoda a koněvoda od Fr. Ant. Kuena z let 1716 až 1719. Vstupovalo se tudy do hlavního sálu, který prochází oběma patry zámecké stavby. Střecha nad ním má tvar kupole. V křídlech hlavní budovy byly obytné místnosti, boční stavby, spojené se zámeckým objektem jakýmisi dvorky, byly v r. 1804 empírově přestavěny a zvýšeny o patro. Kromě nich tu stojí konírny a dům. Čestný dvůr uzavírá mřížový plot s alegorickými sochami 12 měsíců a 4 ročních dob. Sala terrena má pozoruhodnou štukovou a mozaikovou výzdobu. Zámecké pokoje reprezentačního charakteru jsou v 1. patře budovy. Barokní štukovou výzdobu salónů doplňují rokokové malby. Na stropě hlavního sálu malba Josefa Pichlera z roku 1765. Místnosti jako úvodní sál, japonský a průchozí kabinet, přijímací salón, čínský salón, pánský pokoj, sál Marie Terezie, ložnice aj. jsou vybaveny cenným nábytkem, obrazy, porcelánem, lustry, kachlovými kamny aj. V parku empírové a romantické stavby jako Laudonův pavilón, pavilón Marie Terezie, most se sfingou, dórský pavilón aj.

Bezbariérový přístup do celého objektu zámku včetně parku.

Text - PJsoft Infomapa
Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchokres Mìlník

Zajímavosti v okresu Mělník:  

Dvořákova stezka
Veltrusy - zámecká obora
Pokličky v Kokořínském dole
Jestřebické pokličky (Kokořínsko)
Bludiště (Kokořínsko)
Prolézačky (Kokořínsko)
Skalní útvary (Kokořínsko)
Skalní město (Kokořínsko)
Kokořínsko nejsou jen skály
Soutok Vltavy a Labe