Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Lysá nad Labem - Čelákovice


Začátek Lysá nad Labem, Náměstí Bedřicha Hrozného (park před Českou spořitelnou)
Konec Čelákovice, ulice Rybářská (park před tvrzí) - trasa je obousměrná
Délka 16, 5 km
Počet zastávek 23
Zaměření geologie, historie, paleontologie, botanika
Typ stezky pro pěší, pro cyklisty
Náročnost lehký terén - lesní a polní cesty, pěšiny, převážně rovina
Doba prohlídky 6 - 7 hodin pěšky, 2 - 2,5 hodiny na kole
Značení značky a orientační body
Průvodce
Doba návštěvy

není vhodná po deštích a za sněhu

Mapa zdarma na MěÚ Lysá nad Labem a MěÚ Čelákovice
Poznámky Zřizovateli jsou Lysá nad Labem a Čelákovice. Stezka spojuje obě města a trasa zahrnuje většinu významných přírodních pozoruhodností okolí
Správce stezky město Lysá nad Labem (ve svém katastru)
Stav stezky
Kontrola
Kraj Středočeský
Okres Nymburk, Praha - východ
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyTrasa naučné stezky je vybavena přehlednými panely, na kterých se dovíte i jak je daleko na další zastávku nebo kde je občerstvení, ale na všech důsledně chybí orientační mapka. Značení v terénu je místy naprosto nedostatečné, stezka v místech, kde vede po turisticky značené trase někdy má a někdy nemá vlastní značky. Pokud půjdete z Čelákovic - za zdymadlem pokračujte po žluté značce až ke sv. Václavovi, zde odbočte ze všech značených cest vpravo přes trať a pokračujte rovně až narazíte na značky a panely. V Byšičkách se z návsi vraťte na okraj obce a pokračujte vpravo. Doporučujeme vytisknout si mapu trasy stezky.Tématická náplň zastávek

1. Lysá nad Labem (úvodní panel) - stručný přehled historie města, základní téma stezky, mapka, technické údaje, uvedení sponzorů

2. Zámecký park - botanická náplň, architektura parku a její časové proměny (možnost pozdějšího rozšíření - vnitřní okruh parkem s označením jednotlivých druhů parkových dřevin, např. pro výuku)

3. Opukový lom Ve Skále - nálezy kostí křídových veleještěrů plesiosaurů v tomto lomu, česká křídová pánev a její horninová stavba (možnost pozdějšího rozšíření - balvany typických křídových hornin s označením)

4. Hrabanovská černava - botanická náplň, vznik rašelinišť, jedna z prvních přírodních rezervací v České republice (1933)

5. Východní svah Viniček - vyhlídka na Lysou n. L., Semickou a Přerovskou hůru. Geologický profil znázorňující základní jevy, které určují podobu krajiny v okolí Lysé n. L.

6. Pískovna na Viničkách - usazeniny divoké ledovcové řeky Labe, příčiny vzniku a vývoje terasového systému řek

7. Jižní svah Viniček - teplomilná, vápnomilná rostlinná společenstva, zbytky stepní květteny, základní údaje o křídovém moři, typické zkameněliny

8. Hráz rybníka Hladoměře - základní údaje o jednom z největších bývalých rybníků našeho okolí, pověst, rybníkářství kolem Lysé n. L. v 16. - 18. století

9. Borové lesy u Dvorců - skladba dřevin, původní bor a dnešní kulturní les

10. Dvůr Karlov - historie, architektonické pozůstatky (portál kostela)

11. Tůň Řehačka - vytěžený labský meandr, historické způsoby těžby štěrkopísku


12. Kozí chlup - vývoj říčních meandrů a jeho příčiny, výsepní a jesepní břehy

13. Byšičky - zbytky slovanské osady a mostu na zemské stezce

14. Byšičky - barokní ves kruhového půdorysu

15. Hrbáčkovy tůně - fauna, flóra opuštěných ramen a jejich zazemňování

16. Okraj lesa u Sv. Václava - niva (zátopové území) jako nejnižší říční terasa, vyhloubený a znovu zaplněný kaňon Labe, historicky známé velké labské záplavy

17. Sv. Václav - zbytek eremitáže

18. Vodní zdroj Káraný - hydrogeologické vrty, technické údaje o čerpání a úpravě vod, podzemní vody artéské a s volnou hladinou

19. Lipovka - ekosystém lužního lesa

20. Grado - sluneční lázně v minulém století

21. Labe, historie a život, zdymadlo Čelákovice - základní údaje

22. Mlýnský náhon - fauna a flóra

23. Čelákovice (úvodní panel) - stručný přehled historie města a tvrze, základní téma stezky, mapka, technické údaje, uvedení sponzorů

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Nymburk

Naučné stezky v okresu Praha - východ: 

Klokočná
Kostelecká lesácká naučná stezka
Lysá nad Labem
- Čelákovice
Máslovice
Penčický okruh
Říčansko
Voděradské bučiny

Další zajímavosti v okresu Praha - východ:

Větrušické rokle