Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Kamenné řady u Kounova


Začátek cca 300 m západně od nádraží Kounov u Rakovníka
Konec nádraží Kounov u Rakovníka
Délka 4,3 km
Počet zastávek 11
Zaměření geologie, botanika, zoologie, historie, archeologie
Typ stezky pro pěší
Náročnost střední
Doba prohlídky 2 hodiny
Značení značení naučných stezek a turistické značky
Průvodce
Doba návštěvy bez omezení
Mapa Rakovnicko
Poznámky od nádraží značení k začátku stezky vede značení
Správce stezky OÚ Rakovník
Stav stezky v pořádku
Kontrola 12. 7. 2003
Kraj Středočeský
Okres Rakovník
Pověřená obec
CHKO nebo NP
www stránkyNaučná stezka Kamenné řady u Kounova začíná a končí v okrese Rakovník, většina stezky je v okrese Louny.

Naučná stezka se nachází v geomorfologickém celku Džbán. Je to plošina tvořená především pískovci a opukami, které vznikly v druhohorách, kdy toto území bylo zaplaveno mořem. V třetihorách byly vrstvy hornin zdviženy a vznikla tabulová plošina. Ta je tvořena množstvím údolí od jz na sv, jež vznikla vodní erozí, mrazovým zvětráváním a pozdějšími sesuvy půdy. Z původní plošiny se zachovaly jen některé svědecké kopce (Džbán 535 m, Rovina 516 m). Džbán se rozkládá přibližně uprostřed mezi městy Kladno, Slaný, Žatec, Louny a Nové Strašecí a je zhruba vymezen vrstevnicí 400 m n.m. Pro tuto oblast je příznačné bohatství lesů, které navazují na zemědělské a průmyslové oblasti středních a severních Čech a jsou přirozeným útočištěm rostlin a živočichů člověkem vytlačených z kulturní krajiny. Džbán má hodnoty klimatotvorné, rekreační a estetické. Osobitá přírodní společenstva jsou cenná pro příští generace. Na stezce se chovejte tiše, neničte rostliny ani živočichy.


Zajímavosti v okolí:

Hrad Džbán
(pozůstatky hradu)

V místech hradu stávalo prehistorické hradiště, vystavěn za Václava I. anebo podle jiných pramenů na přelomu 13. a 14. století (typově se zařazuje ke kastelům). V roce 1516 byl již nepochybně pustý, ještě v 19. století zachovány zbytky věží. Na východní straně zpevňovaly čelo hradu 3 okrouhlé věže; zde též hluboký příkop a val a přístup k hradu. K mnohoúhelníkovému obvodu hradu přiléhaly budovy, na západní straně snad čtyřboká věž.

Hrad Pravda
(zřícenina)

Založení hradu neznámé, předpokládá se, že byl postaven ve 2. polovině 15. století Janem Mašťovským z Kolovrat. První zmínka o hradu z roku 1523 při prodeji Děpoltovi z Lobkovic. Opuštěn ve 2. polovině 16. století. Roku 1593 uváděn jako pustý. Místo táborů lidu ve 2. polovině 19. století. Z hradu na trojúhelníkovém půdorysu zachována téměř celá obvodová hradba, zdivo vstupní brány v sz. nároží, zdivo paláce na jižním konci hradu a objekt se sklepem při východní hradbě. Významné je severní valové opevnění s 2 nasypanými dělovými baštami jako doklad vývoje pevnostního stavitelství ve 2. polovině 15. století a ve skále vytesaný šíjový příkop. Okolo hradeb obíhal parkán.Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkáchstezka o stezce foto mapa GPS

okres Rakovník

Naučné stezky v okresu Rakovník:  

Brdatka
Jesenicko
Kamenné řady u Kounova
Louštín
Novostrašecko
Školní naučná stezka Křivoklát
Vodácká naučná stezka Berounka (též v okrese Beroun)
Vyhlídková stezka Křivoklát
U Eremita

Další zajímavosti:  

Přírodní park Džbán
Lánská obora