Úvod
O nauèných stezkách
A - Z index
Vyhledávání v mapách
Botanika
Zoologie
Zemìdìlství a chovatelství
Lesnictví
Rybníkáøtsví a rybáøství
Ekologie
Archeologie
Historie
Etnografie
Geologie
Paleontologie
Mineralogie
Hornictví a tì?ba surovin
Technika
Pro pì?í
Pro cyklisty
Pro ly?aøe
Pro dìti
Pro posti?ené
Stezky, ke kterým zde nejsou údaje

Hradiště Závist - Šance
Mapa soustavy Závist _ Šance


Rekonstrukce klešťové brány


Plánek akropole

AkropoleTvary terénu uvidíte
nejlépe mimo vegetační
období


Keltská plastika

Cesty jsou dobré,
ale kopcovité
Břežanské údolí
Soustava opevnění - hradiště Závist a severně položené Šance patří mezi největší hradiště u nás. Území bylo osídleno prokazatelně od mladší doby kamenné (keramika nálevkových pohárů a o něco mladší kultura řivnáčská). Nejvíce nálezů dokládá laténskou kulturu - Kelty. Hradiště bylo prozkoumáváno řadu let, přesto však zdaleka nejsou vyřešeny všechny otázky. I po zániku keltského oppida bylo území pro svoji strategickou polohu nadále využíváno, jeho význam však postupně zanikl a poslední nálezy jsou z 10 stletí n. l.

Na hradiště se dostaneme buď strmým výstupem od železniční stanice Zbraslav (MHD, možno i pěšky z obce Zbraslav), prakticky po rovině z obce Lhota (západně od Dolních Břežan), na část Šance nejlépe z obce Točná. Na hradišti je několik turistických okruhů, přes Šance vede samostatná naučná stezka. V okolí je několik zajímavých míst. U ústí Břežanského údolí je významný profil letenskými vrstvami (ordovik), v těchto místech bez zkamenělin. Nad profilem je výrazně patrná říční terasa. Vlastní hradiště je celé na území, které je tvořeno proterozoickými horninami. Ze sedimentů jsou to droby a břidlice (těžené v lomu na protějším břehu Vltavy). Jižně od nádraží je profil, ve kterém můžeme pozorovat spilitové polštářové lávy a střídání vrstev spilitů a vrstev drob a břidlic. Proterozoické horniny jsou někdy tmavě šedě až černě zbarvené grafitem, který vznikl z organických látek. Na Zbraslavi i v širším okolí jsou známy nálezy jednoduchých jednobuněčných nebo koloniálních organizmů, které se obvykle srovnávají s dnešními sinicemi. Nejbohatší jsou tmavé, prokřemenělé lečické vrstvy.

Titulní strana - Obecně o naučných stezkách - A-Z Index - Vyhledávání v mapách - Botanika - Zoologie - Zemědělství a chovatelství - Lesnictví - Rybníkářství a rybářství - Ekologie - Archeologie - Historie - Etnografie - Geologie - Paleontologie - Mineralogie - Hornictví a těžba surovin - Technika - Stezky pro pěší - Stezky pro cyklisty - Stezky pro vodáky - Stezky pro děti - Stezky pro postižené - Stezky, ke kterým zde nejsou údajeO nauèných stezkách
okres Praha západ

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Hostivické rybníky
Jílovské zlaté doly
Kobylí draha
Levý Hradec
Líšnice
Medník
Okolí Okoře
Roztocký háj - Tiché údolí
Skalka
Svatojanské proudy
Zvolská Homole

Naučné stezky v okresu Praha - západ:  

Libčické skály
Průhonický park
Hradiště Závist - Šance